Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Wolontariat i PCK

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KOŁO PCK:

 

Najważniejsze zadania Szkolnego Koła PCK to:

 • pomoc potrzebującym,
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
 • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej,

 

Akcje w których bierzemy udział:

„Światowy Dzień Walki z Głodem”

 

 

 

 

 

 

 

 

Co roku, w drugiej połowie października z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem uczniowie działający w Szkolnym  Kole PCK przeprowadzają na terenie szkoły zbiórkę żywności. Zebrane w ramach akcji długoterminowe produkty spożywcze przekazywane są pracownikom  Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu.Pracownicy PCK z zebranych produktów przygotowują paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących osób. W ramach akcji „Światowy Dzień Walki z Głodem” szkolni wolontariusze biorą również udział w kwestach ulicznych, z których dochód przeznaczany jest na zakup produktów żywnościowych dla osób potrzebujących wsparcia.

 

„Czerwonokrzyska Gwiazdaka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To kolejna ogólnopolska akcja, do której co roku przyłącza się nasza szkoła. Akcja polega na zbiórce produktów  żywnościowych, które pracownicy PCK przekazują osobom najbardziej potrzebującym. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły własnoręcznie przygotowują również ozdoby i kartki świąteczne, które pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża dołączają do paczek świątecznych dla osób starszych i samotnych.

W tym roku szkolnym, uczestnicy zajęć organizowanych w ramach „Świetlicy Przystań” przygotowali ozdoby świąteczne, które można było nabyć podczas organizowanego w naszej szkole kiermaszu. Dochód ze sprzedaży został przekazany pracownikom PCK.

 

„Wielkanoc z PCK”

 

 

Celem akcji „Wielkanoc z PCK” jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia.Nasi wolontariusz, rok rocznie organizują na terenie szkoły zbiórkę produktów żywnościowych,  uczestniczą również w kwestach ulicznych i zbiórkach pieniędzy organizowanych na terenie współpracujących z PCK sieciami sklepów.

 

 

„Gorączka złota”

Co roku w okresie od marca do czerwca, w ramach ogólnopolskiej akcji „Gorączka złota” zbieramy na terenie naszej szkoły monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.Zebrane podczas akcji pieniądze są przeznaczanie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

 

Ponadto, wolontariusze Szkolnego Koła PCK, wspólnie z pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża i nauczycielami organizują:

 • Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, w ramach, których w tym roku szkolnym odbył się międzyszkolny konkurs „Wiem jak ratować Życie”
 • Zajęcia edukacyjne z cyklu „Dziel się uśmiechem”
 • Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia
 • Zajęcia prozdrowotne dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

 

 

 

,,Ubogi to ten, co ma i z nikim się nie dzieli. Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny.”

Jan Twardowski

 

 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT

 

 

Szkolny Wolontariat to działania na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej. Szkolny Wolontariat działa w szkole, środowisku lokalnym, jak również uczestniczy w różnych akcjach humanitarnych i charytatywnych.

Cele i założenia szkolnego wolontariatu:

 1. zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie;
 2. uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 3. kształtowanie postaw prospołecznych;
 4. rozwijanie empatii i tolerancji;
 5. angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
 6. kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
 7. współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 8. wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej;
 9. akcje charytatywne i humanitarne, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Naszych wolontariuszy, a mamy ich, wielu cechuje:

 • optymizm i chęć́ do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność́ wygospodarowania wolnej chwili;
 • odwaga, empatia i otwartość́;
 • odpowiedzialność́, wrażliwość́, systematyczność́, cierpliwość́;
 • kultura osobista i współdziałanie;
 • tolerancja i akceptacja;
 • dążenie do samodoskonalenia.

 

Akcje w których bierzemy udział:

 • Szlachetna paczka
 • Zbiórka żywności dla podopiecznych fundacji „Animal Security”
 • Zbiórka dla Nepalu
 • I ty możesz zostać Świętym Mikołajem
 • Starszy Brat – Starsza Siostra – pomoc koleżeńska

 

Opiekunowie: Karolina Kolasa-Nowak, Anita Garsztka, Maria Wawrzyniak