Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmie­wał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.  

[Janusz Korczak]

SAMORZĄD

 

 

 

WIDZIANY OCZAMI UCZNIÓW

 

 • Spędzamy w szkole mnóstwo czasu, więc to bardzo dobrze, że możemy współdecydować o tym, jak będzie ona funkcjonować mamy, zatem wpływ na swoje najbliższe otoczenie
 • Dzięki działającemu samorządowi wiemy, co się dzieje w szkole, polepsza to atmo­sferę i ułatwia rozwiązywanie potencjalnych konfliktów wpływa na poprawę komunikacji.
 • Poza zdobywaniem wiedzy na tradycyjnych lekcjach – możemy rozwijać umie­jętności pracy
  w grupie, ko­munikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji daje nam to możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce.
 • Możemy uczyć się negocjowania, hie­rarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów oraz tego, w jaki sposób atrakcyjnie przedstawić swoje pomysły i uwiary­godnić siebie rozpoczynamy naukę negocjacji i autopre­zentacji.

 

WIDZIANY OCZAMI NAUCZYCIELI:

 

 • Sprzyja budowaniu partnerskich sto­sunków z młodzieżą, a to z ko­lei pomaga w unikaniu ostrych konfliktów, zaogniania sporów.
 • To dobra lekcja de­mokracji w praktyce – młodzi ludzie uczą się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Uczniowie najlepiej znają swo­je problemy i mechanizmy ich powstawania, dlatego obda­rzona zaufaniem grupa mło­dzieży, zwłaszcza w bardzo dużych szkołach, często jest w stanie zapobiegać im lub rozwiązywać je skuteczniej.
 • Uczniowie zadowoleni i lubiący swoją szkołę to uczniowie bar­dziej zmotywowani do nauki.
 • Dla niektórych uczniów, któ­rym nauka sprawia więcej trudności, działanie w SU daje możliwość odnalezienia swo­ich talentów i „bycia dobrym” w innych obszarach niż wyma­gana programem wiedza.
 • Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim częściej odkrywają zalety pra­cy w grupie, nie tylko w ra­mach SU, ale także podczas lekcji w klasie.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

Przewodniczący szkoły:

Antonina Ludwiczak kl. 8A

Członkowie:

Wszyscy przewodniczący klas

Zespół do zadań specjalnych:

Małgorzata Rainka kl.6B

Ksawery Mogilnicki kl. 7A

Mateusz Paluszczak kl.7A

Oskar Borowski kl. 7C

Zuzanna Wojtczak kl. 7C

Natalia Kupiec kl. 8A

Patrycja Słowińska kl. 8A

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Daria Łagodzińska