w Poznaniu

Klasy integracyjne

 

 

 

 

 

KLASY INTEGRACYJNE I EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 

PRZEŁAMUJEMY STEREOTYPY

 • REALIZUJEMY edukację włączającą
 • INTEGRUJEMY SIĘ w szkole i poza nią.

 

 • Najważniejsze są SUKCESY NASZYCH DZIECI i dlatego Nasza szkoła dba o rozwój możliwości każdego z nich

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 

Dlaczego warto?

 

 • Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami.
 • Dajemy możliwość pracy w indywidualnym tempiez wykorzystaniem różnorodnych metod i form.
 • Zacieśniamy kontakty w szkole i poza nią.

 

Uczeń ma możliwość:

 • codziennego kontaktu z pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi rówieśnikami
 • wsparcia ze strony psychologa i pedagoga
 • wykorzystania najnowszych technologii sprzyjających rozwojowi np. EEG Biofeedback
 • korzystania z programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • czuć wsparcie pomiędzy nauczycielami, a rodzicami
 • nauki w małej grupie uczniów
 • uczestnictwa w indywidualnych zajęciach specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych
 • działania pod kierunkiem doświadczonej kadry: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, logopedy, terapeutów.

   

JAK DZIAŁAJĄ KLASY INTEGRACYJNE?

 

 • klasy 15-20 osobowe,
 • wspierane przez dwóch nauczycieli,
 • diagnoza i wprowadzanie zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach,
 • wspierają dzieci zdolnych i realizacja indywidualnych programów nauczania,
 • innowacyjne metody i formy nauczania i uczenia się,
 • uczą wzajemnej pomocy,
 • realizują nauczanie indywidualne i edukacje włączającą na wybrane lekcje,
 • uczą nawiązywania prawidłowych kontaktów i rozwiązywania problemów,
 • sprzyjają kształtowaniu u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych,
 • przygotowują do włączania się w życie społeczne,
 • rozwijają samodzielność uczniów,
 • dają możliwość uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych, takich jak:
  • socjoterapia,
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, psychologiem,
  • udział w różnych zajęciach rozwijających zainteresowania (artystycznych, humanistycznych, ścisłych i sportowych),
  • nauka pływania i jazdy na łyżwach oraz wiele innych.

 

NASZA BAZA

 

 • gabinety do rewalidacji z pomocami dydaktycznymi
 • nowocześnie wyposażone pracownie
 • kompleks sportowy

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyjmowani są z terenu

Poznania i okolic na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym wydanych

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.