w Poznaniu

Dostępność

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak alternatywnego tekstu do grafik.
 • Brak alternatywnego tekstu do grafik stanowiących odnośniki
 • Brak etykiety formularza
 • Występowanie pustych odnośników
 • Nieprawidłowy odsyłacz (skip-link) odwołujący się do elementów nieistniejących
 • Niezachowany kontrast między czcionką, a tłem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Katarzyńska – Radomska.
 • E-mail: poczta@zs2poznan.pl
 • Telefon: 618331010

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu
 • Adres: 61-527 Poznań,
  ul. Prądzyńskiego 53
 • E-mail: poczta@zs2poznan.pl
 • Telefon: 618331010

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 25 to kompleks 5 budynków (czterech zabytkowych A, B, C, D i jednego z lat 60 bud. E), budynek A – wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, do  budynku C prowadzą schody, zamontowano przy nich pochylnie, umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku E, od strony boiska szkolnego nie jest utrudniony architektonicznie. Wejścia do budynków B i D z barierami. Każdy z 5 budynków jest piętrowy. W dwóch budynkach A-sala gimnastyczna i E, są zainstalowane windy przyschodowe. W bud. E windą można dostać się tylko na pierwszą z dwóch kondygnacji. Pozostałe budynki B, C, D dostępny jest tylko parter budynku. Przy wejściu głównym od ul. Prądzyńskiego są wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania. Do budynku możńa wejść z psem asystującym. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Integracyjny plac zabaw usytuowany na boisku szkolnym wyposażony jest w sprzęty dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.