Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Doradztwo zawodowe

Rok szkolny 2020/21

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Poznaniu

Rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325)

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu.

Doradztwo zawodowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Poznaniu ukierunkowane jest na:

 • rozwijanie kompetencji karierowych ucznia
 • wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli
 • wspieranie kompetencji doradczych rodziców
 • wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej

 

Cele ukierunkowane na ucznia:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej
 • przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie
 • rozwijanie kompetencji transferowalnych
 • rozwijanie umiejętności uczenia się
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

 

Cele ukierunkowane na nauczycieli:

 • budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia
 • aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach
 • rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli
 • wskazanie na źródła informacji dotyczące informacji na temat ofert edukacyjnych i doradczych na terenie miasta Poznania

 

Cele ukierunkowane na rodziców:

 • aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach
 • aktualizacja wiedzy na temat ofert poznańskich szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
 • aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
 • udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia
 • rozwijanie kompetencji doradczych rodzica, wskazanie obszarów wsparcia doradczego
 • wzmacnianie proaktywnej postawy rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez ich dziecko
 • wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji

 

Formy pracy

 • obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII
 • lekcje z wychowawcą
 • doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 • warsztaty doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami
 • spotkania z ekspertami
 • wycieczki zawodoznawcze
 • spotkania z rodzicami
 • rada szkoleniowa (wsparcie doradcze dla nauczycieli)
 • formy wizualne – strona internetowa szkoły, gazetki

 

Klasa O

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego:

 • 3. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;.

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

 

Cele ogólne:

Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka

Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole  i organizacją własnej aktywności

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLI,

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 1. Poznanie siebie

Dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które

wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko

uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy

i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych

czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

Realizacja powyżej wskazanych treści jest  wkomponowana w realizowany na tym etapie edukacyjnym program: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzian, Wiesława Żaba-Żabińska, „Wokół przedszkola”, Wydawnictwo Mac

 

Ponadto w ramach preorientacji zawodowej

 • zrealizowany zostanie projekt „Każdy zawód jest potrzebny!” na podstawie książek: B. Forma, A. Przepióra, Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016. Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z sojusznikiem – Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • zrealizowane zostaną wybrane według uznania i potrzeb nauczyciela zajęcia na podstawie publikacji: M. Bujakowski, I. Chmiel, J. Hytkowska-Fąfara, K. Łabędzka-Stanecka, K. Sarad-Deć, D. Sowiar, Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
  • Urządzamy kąciki zainteresowań
  • Pokaz naszych zainteresowań
  • Zielono Mi!
  • Wiem, kto pracuje w przedszkolu
  • Jak jest w szkole?
  • Gdy będę większy, to…
  • Mój pokój mój – mój świat
 • według uznania i potrzeb nauczyciela w ramach doradztwa zawodowego zrealizowane będą wycieczki do miejsc pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te będą spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów, którzy nie są rodzicem dziecka z danego oddziału.

 Literatura

Bujakowski M., Chmiel I., Hytkowska-Fąfara J., Łabędzka-Stanecka K., Sarad-Deć K., Sowiar D., Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017

Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016

Grzeszkiewicz B. (red.), Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016

Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011

Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

Filmy

http://www.abc.tvp.pl/19256593/kulisy-czyli-blekitek-poznajemy-zawody

Klasy I-III

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego

 • 3 Doradztwo zawodowe jest realizowane

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

5) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia

i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy;

6) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

 

Cele ogólne:

Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka

Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole  i organizacją własnej aktywności

 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych

 1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej

edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie programów:

Klasy I i II

Karina Mucha, Joanna Wosianek, Anna Stelmach-Tkacz, „Oto ja. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu.”, Wydawnictwo Mac Edukacja.

Klasy III

Teresa Janicka-Panek,Barbara Bieleń, Hanna Małkowska-Zygadło, „Elementarz XXI wieku. Program nauczania dla etapu edukacji wczesnoszkolnej.”, Wydawnictwo Nowa Era.

 

 

Ponadto w ramach orientacji zawodowej

 • zrealizowany zostanie projekt „Fascynujący świat zawodów” na podstawie książek: B. Forma, A. Przepióra, Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016. Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z sojusznikiem – Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • zrealizowane zostaną (według uznania i potrzeb nauczyciela) zajęcia na podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska , E. Ptasznik, M. Skoryna, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
  • Brawo ja! – prezentacja własnych talentów
  • Zawód moich rodziców
  • Halo! Usterka! Szukam pomocy
  • Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły
  • Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?
  • Po co się uczę?
  • Jak zmieścić dzień w słoju?
 • zrealizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te mają być spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów, którzy nie są rodzicem dziecka z danego oddziału.

 Literatura

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/

Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016

Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016

Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011

Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

 

Klasy IV-VI

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego

 • 3 Doradztwo zawodowe jest realizowane

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

5) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia

i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy;

6) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
 • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy
 • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
 • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie
 • Rozwijanie kompetencji transferowalnych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

 

 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych
 2. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje

różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

W roku szkolnym 2019/2020 zadania w zakresie orientacji zawodowej realizowane będą poprzez:

 1. zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą na podstawie publikacji: J. Brzezińska-Lauk, E. Kruk-Krymula, K. Nikorowska, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. Wychowawcy wybierają temat/tematy zgodnie i spójnie z programem wychowawczym realizowanym w danej klasie. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
 • Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Jak oszczędzić pierwszy milion?
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe

 

Literatura

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej http://www.scholaris.pl/zasob/103923

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

 

 

Klasy VII-VII

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego

 • 3 Doradztwo zawodowe jest realizowane

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 4–7, na

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których

mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach,

z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1

pkt 7 ustawy;

5) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia

i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy;

6) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
 • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy
 • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych
 • Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
 • Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej
 • Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy
 • Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika
 • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją
 • Rozwijanie kompetencji transferowalnych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych

 

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego

rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji;

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

Formy realizacji treści

 

 1. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

 

Tematyka zajęć w klasie 7

 1. Formuła optymalnego wyboru zawodu
 2. Moje zasoby i ograniczenia, czyli szczęściu warto sprzyjać
 3. Oferty edukacyjne po szkole podstawowej, czyli gdzie i jak mogę się dalej rozwijać
 4. Bogaty świat zawodów
 5. Zawód, który do mnie pasuje
 6. 7 nawyków skutecznego nastolatka
 7. Dobry plan drogą do sukcesu
 8. Dobra praca, kiepska praca – co warto brać pod uwagę wybierając zawód?
 9. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia?
 10. Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?

 

Tematyka zajęć w klasie 8

 1. System edukacji w Polsce
 2. Etapy projektowania kariery zawodowej – jak przygotować się do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 3. Pułapki na drodze podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
 4. Jak zostać fachowcem , czyli o roli kwalifikacjach i kompetencjach w profilu zawodowym
 5. Gdzie warto szukać pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i zawodu
 6. Uczymy się nie tylko w szkole – o roli edukacji nieformalnej i pozaformalnej w projektach karierowych
 7. Co może wzmocnić moje szanse na rynku pracy? Ocena własnych mocnych i słabych stron
 8. Jak Cię widzą, tak…Cię zatrudnią – o pułapkach autoprezentacji
 9. Praca po znajomości? A dlaczego nie? O roli networkingu w projektach karierowych
 10. Mam szansę na sukces! O umiejętnościach sprzyjających realizacji planów i aspiracji (plan rozwoju osobistego)

 

 1. Lekcja wychowawcza (klasy VIII) „Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych”

III. Spotkanie z doradcą z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

 1. Zajęcia z nauczycielem wychowawcą. Klasa VII – Jakie wartości są dla mnie ważne?; Klasa VIII – Rozpoznaję swoje aspiracje. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
 2. Udział w ARENIE ZAWODÓW
 3. Udział w TARGACH EDUKACYJNYCH

VII. Projekt DNI KARIERY dla klas VIII

VIII. Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne

 

Literatura dla ucznia

Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007

Covey S., 7 nawyków skutecznego nastolatka, Rebis, Poznań 2011

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Zawadka M., Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Wydawnictwo Mind&dream 2016

 

Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/

Dziurkowska A. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009

Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006

Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017

Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008

Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007

 

PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
w roku szkolnym 2019/20

 1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego
  Tematyka działań Liczba oddziałów, których dotyczą zadania Metody i formy realizacji Termin Osoba odpowiedzialna
Semestr 1
1. Spotkanie z zespołem ds. realizacji doradztwa zawodowego, analiza założeń programu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020 dyskusja, analiza potrzeb wrzesień Doradca zawodowy/koordynator
2. Diagnoza potrzeb doradczych uczniów klasy VIII Sondaż (ankieta)

Dyskusja grupowa

październik Doradca zawodowy/koordynator
3. Diagnoza planów i aspiracji edukacyjnych i zawodowych klasy VIII Sondaż październik Doradca zawodowy/koordynator
4. Analiza danych uzyskanych z diagnozy prezentacja i omówienie uzyskanych informacji; spotkanie z wychowawcami klas, pedagogiem listopad Doradca zawodowy/koordynator
5. Realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VIII i VII Klasy VIII, klasy VII zajęcia obowiązkowe październik- styczeń Doradca zawodowy
Noc Zawodowców Klasy VII i VIII Udział w wydarzeniu 04.10.2019 Wychowawcy klas
Arena Zawodów Klasy VII i VIII Udział w wydarzeniu 15.11.2019 Wychowawcy klas
Spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód” Rodzice uczniów VII klasy spotkanie informacyjno-doradcze 12.12.2019 Doradca zawodowy, wychowawcy klas
Aktualizacja gazetki dotyczącej doradztwa edukacyjnego i zawodowego gazetka ścienna cały semestr Doradca zawodowy
Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe Uczniowie klas VIII Indywidualne konsultacje  (październik-styczeń) Pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Ewaluacja formatywna Klasy VIII sondaż Koniec semestru Doradca zawodowy
Semestr 2
Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VIII i VII Klasy VIII, klasy VII zajęcia obowiązkowe luty-czerwiec Doradca zawodowy
Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych Klasy  VIII lekcje wychowawcze, indywidualne konsultacje semestr II Wychowawcy klas, doradca zawodowy
Projekt „Każdy zawód jest potrzebny!” zrealizowany przez studentów doradztwa zawodowego i personalnego z WSE UAM

 

Warsztaty dla uczniów klas I-III „Fascynujący świat zawodów” realizowane przez studentów doradztwa zawodowego i personalnego z WSE UAM Klasy I-III warsztat marzec-kwiecień Doradca zawodowy, wychowawcy klas
Warsztaty dla uczniów klas IV-VI „Jak uczyć się efektywnie, czyli o nawykach skutecznego nastolatka” realizowane przez studentów doradztwa zawodowego i personalnego z WSE UAM Klasy IV-VI warsztat marzec-kwiecień Doradca zawodowy, wychowawcy klas
Spotkanie z doradcą z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu Klasy VIII spotkanie informacyjno-doradcze luty-kwiecień Doradca zawodowy
Dni Kariery Klasy VIII projekt edukacyjno-doradczy kwiecień Doradca zawodowy
Targi edukacyjne Klasy VIII Udział w wydarzeniu 6-8.03.2020 Wychowawcy klas
Aktualizacja gazetki dotyczącej doradztwa edukacyjnego i zawodowego gazetka ścienna cały semestr Doradca zawodowy
Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe Klasy VIII Indywidualne konsultacje luty-maj Pedagog, psycholog, doradca zawodowy
Ewaluacja końcowa Uczniowie klas VIII, VII, wychowawcy klas sondaż Po koniec II semestru Doradca zawodowy

Zadania realizowane przez wychowawców i nauczycieli nie zostały ujęte w harmonogramie. Termin ich realizacji zależy od planów zajęć i lekcji wychowawczych dla poszczególnych klas.

 

 1. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
 • Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
 • Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu
 • Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu (zasoby internetowe)

 

Opracowanie: Małgorzata Rosalska, doradca zawodowy.

 

 

 

 

 

 

 

Link do strony: http://www.cdzdm.pl/