W naszej szkole zatrudniona jest profesjonalna kadra pedagogiczna, która stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. Zespół specjalistów składający się z  pedagogów specjalnych, psychologów, pedagogów i logopedów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na podstawie wielowymiarowej diagnozy funkcjonowania dziecka.
Podczas realizacji Indywidualnych Programów, placówki ściśle współpracują z rodzicami oraz innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

Nasi uczniowie z przyjemnością spędzają czas na nauce i zabawie. Poznają świat przez spotkania ze znanymi, interesującymi ludźmi oraz częste wycieczki, wyjścia do kina , teatru i muzeum. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, odnoszą sukcesy są akceptowani przez nauczycieli i rówieśników.

 

OFERTA EDUKACYJNA

 • Osią wszystkich oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych uczniów. Nauczyciel, dokonując wyboru tematyki zajęć, metod, form pracy i środków dydaktycznych kieruje się przede wszystkim wieloaspektową znajomością funkcjonowania ucznia, jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Wszystkie oddziaływania pedagogiczne oparte są na metodach mających na celu aktywizowanie ucznia w procesie uczenia się.
 • Obecnie szkoła obejmuje edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, spektrum autyzmu, niedosłuch, niedowidzenie).
 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

Praca w nielicznych klasach pozwala na indywidualizację nauczania, lepsze poznawanie uczniów. Jest szansą na integrację społeczną, zdobycie wiedzy pod okiem zespołu specjalistów.

 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

Praca w małych zespołach opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. Niewielka liczba uczniów w klasie daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

 

OFERUJEMY

 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • korektę wad mowy,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię ręki,
 • socjoterapię,
 • biblioterapię,
 • muzykoterapię,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • zajęcia polisensoryczne,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,