„Mów Dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

Janusz Korczak

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu, to szkoła działająca na rzecz dzieci i młodzieży o obniżnonej sprawności intelektualnej i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Misją naszej szkoły jest wychowanie młodego człowieka do:

– wszechstronnego rozwoju,

– świadomego dokonywania wyborów,

– osiągania sukcesów szkolnych,

– uczestnictwa w życiu publicznym.

Nasza szkoła stwarza warunki do uzyskania wykształcenia i wychowania na wysokim poziomie oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań. Celem szkoły jest przede wszytskim stworzenie wszystkim dzieciom równych szans edukacyjnych i integracja społeczna w środowisku. Nasza placówka jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę, umiejętności, uczą się motywacji do pracy, rozwijają swoje zainteresowania. Szkoła pomaga również rodzicom w procesie wychowania, wspiera rozwój ich dziecka, dba o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji. Nasza szkoła jest przyjazna i otwarta na potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dążymy, aby nasi uczniowie byli przygotowani do samodzielnego życia w społeczeństwie, świetnie sobie radzi w dużym świecie i nie czuli się samotnie. Prowadzimy szeroki zakres działań edukacyjno – terapeutyczny, który pozwala na zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz na pokonywanie słabości. Dążymy do tego, aby w naszej szkole uczeń miał zapewnione jak najlepsze warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju osobowości, umiejetności postaw, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz sukcesywnie małymi krokami wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne, wychowawcze na całym etapie rozwoju dziecka podczas pobytu w naszej szkole.

Baza szkoły jest systematycznie modernizowana i wyposażana, co pomaga efektywnie kształcić i doskonalić umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizujemy naszą misję w oparciu o szeroką wpółpracę z rodzicami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym. Dbamy o tradycję szkolną, regionalną i narodową.

OFERTA EDUKACYJNA

 • Do klas specjalnych chodzą uczniowie niepełnosprawni intelektualnie, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Na terenie naszej szkoły funkcjonują oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
 • Edukacja odbywa się na poziomie szkoły podstawowej i w klasach gimnazjalnych.
 • Podstawą kształcenia uczniów są programy dostosowane do ich możliwości intelektualnych oraz odpowiednio dostosowane różne metody i formy pracy, które zapewniają uczniom wszechstronny rozwój oraz stwarzają możliwość współdziałania z rówieśnikami.
 • Każdy uczeń realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach bloku rewalidacyjnego.
 • Uczniowie otrzymują świadectwa odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z informacją, że realizowali program dostosowany do ich potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia wydanego przez PPP.
 • Wszyscy uczniowie uczestniczą w życiu szkoły. Biorą udział w uroczystościach szkolnych, imprezach, apelach.
 • Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na wsparcie dyrekcji, nauczycieli, specjalistów, pedagoga i psychologa szkolnego.

Klasy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 • Lekcje prowadzone są w bezpośrednim kontakcie.
 • Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • Wszyscy uczniowie korzystają z licznych zajęć wspomagających ich rozwój. Są to zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne np. korekta wad mowy, krekta wad postawy, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne , socjoterapeutyczne, stymulacji polisensorycznej, zajęcia z ruchu rozwijającego W. Sherbone.
 • Zajęcia korekty wad postawy.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metody biofeedback. Jest to metoda treningu pracy mózgu, prowadząca do zwiększenia jego możliwości. Metoda ta wspomaga naprawę funkcji poznawczych, optymalizuje czynność mózgu w zdrowiu i chorobie. Jest sprawdzona, fachowa, efektywna i całkowicie bezpieczna.
 • Stymulacja polisensoryczna, to nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Zajęcia polegają na tym, że nauczyciel dostarcza uczniowi różnego rodzaju bodźce zmysłowe: dotykowe, smakowe, węchowe, słuchowe i wzrokowe.
 • Dzieci borą udział w cyklicznych zajęciach dogoterapeutycznych.
 • Uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania „ Z komputerem za pan brat”.
 • Uczniowie biorą udział w różnych projektach, np. projekt „ Na rybnej fali” , w ramach którego uczniowie uczą się przygotowywać potrawy i przetwory z ryb typowych dla regionu Wielkopolski.

Nasza aktywność

 

 • Uczniowie są uczestnikami imprez i uroczystości organizowanych dla całej społeczności szkolnych lub wybranych grup wiekowych. Organizujemy pikniki integracyjne. Co roku obchodzimy andrzejki, powitanie wiosny, dzień chłopca, dzień kobiet, urządzamy bal karnawałowy.
 • Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, np. „Wiosenna kanapka”, „Wieczór z aniołami”, „Przegląd tańca nowoczesnego”.
 • Uczestniczą w zawodach sportowych m.in. Malta Strong, wyścigi rzędów.
 • W naszych klasach panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Organizujemy dla dzieci wycieczki, spotkania związane z polskimi tradycjami i świętami np. andrzejki, mikołajki, klasowe wigilie z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz poszukiwanie prezentów od zająca z okazji Świąt Wielkanocnych.
 • Organizujemy atrakcyjne wyjścia poza szkołę: kino, teatr, opera, muzea.