„Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

 

 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu, to szkoła:

 • otwarta dla każdego ucznia i rodzica,
 • działająca na rzecz dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej
  i specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • inspirująca do rozwoju poprzez mądre towarzyszenie dziecku
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia,
 • działająca w atmosferze spokoju i wspólnego dialogu z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • z atrakcyjną ofertą zajęć edukacyjno – wychowawczych.

 

Misją  szkoły jest wychowanie młodego człowieka do:

– wszechstronnego rozwoju,

– świadomego dokonywania wyborów,

– osiągania sukcesów szkolnych,

– uczestnictwa w życiu publicznym.

 

Nasza szkoła działa na zasadzie partnerstwa, szacunku i wzajemnej pomocy uczniom
z różnymi dysfunkcjami. Pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz przygotowuje do samodzielnego życia
w społeczeństwie.

Jesteśmy szkołą przyjazną, otwartą na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Dbamy
o godność każdego ucznia, zapewniamy akceptację, szacunek i bezpieczeństwo. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia stosownie do jego możliwości. Prowadzimy szeroki zakres działań edukacyjno – terapeutycznych, który pozwala na zdobywanie wiedzy
i umiejętności w miarę możliwości ucznia.

 

Szkoła stwarza  warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań ucznia oraz do uzyskania odpowiedniego wykształcenia. Celem szkoły jest przede wszystkim stworzenie wszystkim dzieciom równych szans edukacyjnych i integracja społeczna w środowisku. Nasza placówka jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Uczniowie  zdobywają wiedzę, umiejętności, uczą się motywacji do pracy, rozwijają swoje zainteresowania. Szkoła pomaga również rodzicom w procesie wychowania, wspiera rozwój ich dziecka, dba o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji.

 

Dążymy do tego, aby w naszej szkole uczeń miał zapewnione jak najlepsze warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju osobowości i postaw, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody
i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz sukcesywnie małymi krokami wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne, wychowawcze na całym etapie rozwoju dziecka podczas nauki.

Baza szkoły jest systematycznie modernizowana i wyposażana, co pomaga efektywnie kształcić i doskonalić umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizujemy naszą misję w oparciu o szeroką współpracę z rodzicami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym. Dbamy o tradycję szkolną, regionalną i narodową.

 

OFERTA EDUKACYJNA

 • Do klas specjalnych chodzą uczniowie niepełnosprawni intelektualnie, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Na terenie szkoły funkcjonują oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Praca
  w nielicznych klasach pozwala na indywidualizację nauczania lepsze poznawanie uczniów. Jest szansą na integrację społeczną, zdobycie wiedzy pod okiem zespołu specjalistów.
 • Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Praca w małych zespołach opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. Niewielka liczba uczniów w klasie daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia.Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów.
 • Podstawą kształcenia uczniów są programy dostosowane do ich możliwości intelektualnych oraz odpowiednio dostosowane różne metody i formy pracy, które zapewniają uczniom wszechstronny rozwój oraz stwarzają możliwość współdziałania z rówieśnikami.
 • Każdy uczeń realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany podczas codziennych zajęć edukacyjnych wspomagany jest według indywidualnych potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi.
 • Uczniowie otrzymują świadectwo szkoły podstawowej  z informacją, że realizowali program dostosowany do ich potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia wydanego przez PPP.
 • Wszyscy uczniowie uczestniczą w życiu szkoły. Biorą udział w uroczystościach szkolnych, imprezach, apelach.
 • Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na wsparcie dyrekcji, nauczycieli, specjalistów, pedagoga i psychologa szkolnego.
 • Sale, w których uczą się nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, gabinet EEG Biofeedback, biblioteka szkolna, gabinet logopedyczny, sale rewalidacyjne, świetlica i stołówka, plac zabaw i boisko szkolne.
 • Stwarzamy dzieciom możliwość płynnego przejścia poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Na każdym etapie edukacyjnym istnieje możliwość jego przedłużenia co najmniej o jeden rok.
 • Staramy się, aby nasi uczniowie mogli w sposób atrakcyjny i wartościowy spędzić czas wolny. Charakter zajęć pozalekcyjnych wynika z zainteresowań uczniów.

Oferujemy:

 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • korektę wad mowy,
 • terapię pedagogiczną,
 • integrację sensoryczną,
 • terapię ręki,
 • socjoterapię,
 • biblioterapię,
 • muzykoterapię,
 •  terapię EEG Biofeedback,
 • zajęcia polisensoryczne,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metodę naśladownictwa,
 • metodę samodzielnych doświadczeń,
 • różne formy zabaw plastycznych,
 • cykliczne zajęcia: hipoterapia, dogoterapia, hortiterapia.

Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów poprzez udział w kołach zainteresowań, organizacjach szkolnych, zajęciach sportowo- rekreacyjnych i projektach.

Nasi nauczyciele to kadra w pełni wykształcona, wykwalifikowana i przygotowana do pracy
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, systematyczne podnosząca swoje kwalifikacje.

 

Nasza aktywność

 

 • Uczniowie są uczestnikami imprez i uroczystości organizowanych dla całej społeczności szkolnej.
 • Organizujemy pikniki integracyjne. Co roku obchodzimy święta, andrzejki, powitanie wiosny, dzień chłopca, dzień kobiet, urządzamy bal karnawałowy.
 • Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach,  konkursach zarówno szkolnych jak
  i pozaszkolnych, zawodach sportowych.
 • Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych np. Szkoła promująca zdrowie, Szkoła bez przemocy.
 • Uczniowie uczą się zachowań społecznych: podczas wycieczek i wspólnych wyjść klasowych do kina, teatru.