Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Klasy ogólnodostępne 4-8

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino to placówka z ponad 110-letnią tradycją.Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, pielęgnującą tradycję, otwartą na współpracę oraz potrzeby środowiska. Naszym najwyższym dobrem jest drugi człowiek. Nasi nauczyciele w profesjonalny sposób, poprzez ciekawe zajęcia przekazują uczniom wiedzę. Uczą ich odpowiedzialności, tolerancji, uczciwości, wrażliwości na piękno oraz kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie i rodzinne. Czynniki te pozwalają dzieciom rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy, zwiększać ich świadomość oraz poczucie własnej wartości.

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

 • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia;
 • wspierającą uczniów uzdolnionych;
 • uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności;
 • stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, tak by uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych;
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 • wspierającą partnerstwo między uczniami a nauczycielami i rodzicami;
 • zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse;
 • będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli;
 • współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę;
 • zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów  –  pedagoga, psychologa, logopedy oraz terapeutów;
 • kultywującą tradycje i bogatą historię szkoły.

 

Opracowane w szkole programy:  wychowawczy,  profilaktyki,  stop przemocy,  programy autorskie i innowacje nadają ustabilizowany, ale i nowatorski charakter naszej szkoły. Zapewniają tym samym jej ciągłość wychowawczą,  tradycję oraz kultywowanie zwyczajów. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska, ale nie tylko. W ramach integracji i edukacji włączającej jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

 • liczne programy autorskie i innowacje opracowane przez nauczycieli ze szkoły;
 • zajęcia z religii oraz etyki;
 • bogaty program sportowy,  w tym klasa o profilu hokeja na trawie;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody, muzyki czy dziennikarstwa;
 • organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone przez specjalistów;
 • zajęcia wychowawcze i profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, pedagoga oraz psychologa we współpracy ze Strażą Miejską, lekarzem, pielęgniarką;
 • zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
 • zajęcia zakresu: logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej;
 • zajęcia wspomagające tzw. dydaktyczno – wyrównawcze,
 • liczne projekty edukacyjne,
 • posiadamy certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”, odnosimy się do zdrowego stylu życia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, gdyż w ostatnich latach dokonaliśmy bardzo wielu zmian, aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie
i komfortowo, a ich Rodzice  mieli poczucie, że dokonali właściwego wyboru.
Nasi nauczyciele organizują liczne zajęcia rozwijające („Talenty z biologii” w ramach programu Uczeń z pasją, ), wyrównawcze z matematyki  oraz tworzą i pracują według własnych programów nauczania (program edukacji ekologicznej – „Ekologia na co dzień”, „Na tropie pasji. Jestem eko” oraz kurs programowania „Zaloguj przyszłość”).

Szkoła kładzie nacisk nie tylko na naukę, ale i na zabawę oraz wypoczynek.
W tradycję Naszej Szkoły wpisały się wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, bale na zakończenie szkoły czy wizyty w kinach, teatrach i muzeach. Uczniowie biorą chętnie udział w wielu akcjach charytatywnych. W naszej szkole oferujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne prowadzone w oparciu o ciekawe autorskie programy. Dzięki nim uczniowie poszerzają swoją wiedzę, umiejętności i biorą udział w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach.

Niezwykle ważną zaletą naszej placówki jest preferowany przez nas system pracy jednozmianowej.W naszej ofercie znajdziecie Państwo klasy ogólnodostępne (max. do 25 dzieci w klasie), integracyjne (od 15-20 uczniów w klasie i 2 nauczycieli), oraz specjalne.

Dbamy o to, aby wszystkie dzieci miały możliwość prawidłowego i pełnego rozwoju, dlatego nieustająco monitorujemy ich osiągnięcia, konsultujemy z rodzicami i specjalistami, opracowujemy Indywidualne Programy Edukacyjne.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami przez cały rok szkolny, a szczególnie do odwiedzin w naszej szkole podczas dni otwartych, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej.