w Poznaniu

Samorząd uczniowski- archiwum

dzialamy_wspolnie

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmie­wał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku[Janusz Korczak]

CO NAM DAJE SAMORZĄD?

Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW:

 • Wpływ na swoje najbliższe otoczenie – spędzacie w szkole mnóstwo czasu, więc to bardzo dobrze, że możecie współdecydować o tym, jak będzie ona funkcjonować.
 • Poprawę komunikacji – dzięki działającemu samorządowi wiecie, co się dzieje w szkole, polepsza to atmo­sferę i ułatwia rozwiązywanie potencjalnych konfliktów.
 • Możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce – poza zdobywaniem wiedzy na tradycyjnych lekcjach – możecie rozwijać umie­jętności pracy w grupie, ko­munikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji.
 • Naukę negocjacji i autopre­zentacji – możecie uczyć się negocjowania, hie­rarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów oraz tego w jaki sposób atrakcyjnie przedstawić swoje pomysły i uwiary­godnić siebie.

Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI:

 • Sprzyja budowaniu partnerskich sto­sunków z młodzieżą, a to z ko­lei pomaga w unikaniu ostrych konfliktów, zaogniania sporów.
 • To dobra lekcja de­mokracji w praktyce – młodzi ludzie uczą się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Uczniowie najlepiej znają swo­je problemy i mechanizmy ich powstawania, dlatego obda­rzona zaufaniem grupa mło­dzieży, zwłaszcza w bardzo dużych szkołach, często jest w stanie zapobiegać im lub rozwiązywać je skuteczniej.
 • Uczniowie zadowoleni i lubiący swoją szkołę to uczniowie bar­dziej zmotywowani do nauki.
 • Dla niektórych uczniów, któ­rym nauka sprawia więcej trudności, działanie w SU daje możliwość odnalezienia swo­ich talentów i „bycia dobrym” w innych obszarach niż wyma­gana programem wiedza.
 • Uczniowie działający w SU częściej odkrywają zalety pra­cy w grupie, nie tylko w ra­mach SU, ale także podczas lekcji w klasie.

 

 (Na podstawie „Przewodnika dla opiekunów samorządów uczniowskic” wydanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – opracowała Kinga Wojciechowska)

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

 

 1. Kampania wyborcza

 

Kampania wyborcza do SU trwała od 1.10. – 7.10.2015r.

W wyborach mógł kandydować każdy uczeń Zespołu Szkół z klas IV – VI SP 25 oraz I – III G 41

ZGŁOSIŁO SIĘ 18 KANDYDATÓW!

Wybory odbyły się w dniu 8.10.2015r.

 

 1. Wyniki wyborów

 

Wyniki wyborów zostały ogłoszone podczas uroczystego apelu z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Oddano 288 głosów, w tym 277 ważnych.

 

 

Jakub Szymanowski 5b 17

Gracjan Falkowski 5b 19

Filip Józefiak 5b 32

Zuza Handkowska 5b 15

Kacper Cyl 5c 25

Oliwia Wilczyk 6a 47

Kajtek Szafrański 1b G 21

Paweł Nowak 1b G 45

Rafał Michalski 1d G 11

Robert Włodarczyk 1d 18

Piotr Rurek 2a G 70

Wiktoria Cielaszyk 2b G52

Natalia Polowy 2c G 56

Wiktoria Pietlicka 2c G112

 1. Zawierucha 3b G 26
 2. Orsztynowisz 3c G 102

Witold Rybarczyk 3c G 31

Paulina Rakowska 3d G 27

 

SKŁAD  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun Samorządu:

Karolina Kolasa

 

Przewodniczący:

Mikołaj Nowicki, klasa IIIA GM

 

Wiceprzewodniczący:

Oliwia Ćwiertnia, klasa IVE SP, Angelika Golak, klasa IIC GM.

 

Członkowie:

Gracjan Falkowski, klasa 7B SP, Julia Masztalerz, klasa 7C SP, Martyna Wawrzyniak, klasa 7C SP.

 

Pozostałe osoby startujące w wyborach będą bardzo mile widziane podczas spotkań SU.