w Poznaniu

Program profilaktyki

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI

Bohaterów Monte Cassino

w Poznaniu

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ,

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

 

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO

 

WSTĘP

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym.

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest ukierunkowany na wartości i podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. Treści i działania o charakterze profilaktycznym wynikają z przeprowadzonej przez szkołę diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Dokument tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia cele opisane w podstawach programowych.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora
 • ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły realizowanego w roku szkolnym 2018/2019
 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych
 • oczekiwań, uwag, spostrzeżeń i wniosków uczniów i rodziców.

Program wychowawczo – profilaktyczny jest uchwalany przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

I MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która pragnie każdemu uczniowi stworzyć warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju. Naszym celem jest budowanie integracji opartej na wzajemnym szacunku i tolerancji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

Priorytetem szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo. Szkoła wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomaga przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami.

Chcemy mądrze towarzyszyć uczniom na drodze ich rozwoju. Pragniemy modelować wzorce prozdrowotne, proekologiczne, umiejętności społeczne, zdolność do unikania zachowań ryzykownych i podejmowania decyzji w obliczu sytuacji trudnych. Za podstawę nauczania i wychowania przyjmujemy uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system wartości oraz prawa człowieka. Wierzymy, że w przyszłości nasi wychowankowie, kierując się nimi, będą odpowiedzialnie wypełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie.

 

II SYLWETKA ABSOLWENTA 

Ustalone przez naszą społeczność szkolną wartości, scalające wspólne dążenia i oczekiwania rodziców i pracowników szkoły, stanowiły podstawę do opracowania profilu ucznia kończącego naukę w szkole.

Zgodnie z misją Szkoły Podstawowej nr 25 chcemy, by absolwent Szkoły Podstawowej nr 25 był osobą:

 • odpowiedzialnie wypełniającą obowiązki rodzinne i obywatelskie
 • znającą historię i kochającą swoją ojczyznę
 • szanującą polskie i światowe dziedzictwo kulturowe
 • kierującą się w życiu wartościami
 • dążącą do ciągłego rozwoju
 • wykazującą postawę prozdrowotną i proekologiczną
 • unikającą zachowań ryzykownych
 • posiadającą duże umiejętności społeczne
 • podejmującą trafne decyzje w obliczu sytuacji trudnych
 • umiejącą rozpoznawać swoje mocne i słabe strony
 • samodzielną oraz odpowiedzialną za siebie i najbliższe otoczenie
 • rozpoznającą swoje potrzeby i stawiającą sobie cele
 • empatyczną i potrafiącą działać na rzecz innych
 • tolerancyjną, uznającą i szanującą szeroko rozumianą odmienność
 • świadomą zagrożeń wynikających z postępu cywilizacyjnego
 • żyjącą w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem.

 

 

 III DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA SZKOŁY

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo oświatowe WYCHOWANIE to:

Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

 

 

Działalność wychowawcza szkoły polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej
 1. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych
 2. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

 

IV CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły ma na celu:  

 • wyrabianie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.
 • zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez skoordynowanie działań podejmowanych w ramach nauczania i wychowania
 • rozwijanie świadomości istniejących zagrożeń cywilizacyjnych.
 • umacnianie wiary we własne siły i w zdolność do osiągania wartościowych celów.
 • stwarzanie warunków do rozwijania talentów i zainteresowań.
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych m.in. poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu i PCK, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce
 • modelowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i prospołecznych uczniów.
 • uświadomienie konsekwencji nadużywania nowoczesnych środków przekazu (internet, telefon komórkowy).
 • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę tego problemu.
 • przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych, trudności w uczeniu się i zachowaniu uczniów
 • eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
 • integrowanie uczniów w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej przyjaźni i współpracy.
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 • rozwijanie twórczego myślenia, wrażliwości i ciekawości świata.
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i  narodowej.
 • kształtowanie postawy tolerancji, uznania i szacunku dla szeroko rozumianej odmienności kulturowej, narodowej, religijnej; szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego.
 • propagowanie idei demokracji i poszanowania praw człowieka (Uświadomienie istnienia dokumentów prawnych regulujących prawa człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja Praw Dziecka).
 • kształtowanie umiejętności budowania systemu wartości moralnych, poszanowania godności własnej i innych oraz respektowania powszechnie uznawanych norm społecznego współżycia.

 

V PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROCESIE ODDZIAŁYWAŃ

                      WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH        

W realizację założeń szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego zaangażowani są wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów.

 

 

 

 1. Powinności dyrektora szkoły:
 • stwarzanie warunków do procesu wychowawczego
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, proekologiczne, dbanie o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły
 • inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów
 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły
 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami, zespołem pedagogów i psychologów oraz samorządem szkolnym i wspomaganie w realizacji ich zadań
 • czuwanie nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego
 • nadzorowanie zgodności działania szkoły ze Statutem oraz realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

 1. Powinności wychowawców klas

 

 • skonstruowanie planu pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny na podstawie diagnozy zespołu klasowego, rozpoznanych potrzeb oraz w oparciu o szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
 • uświadomienie dzieciom ich praw (w oparciu o Deklarację Praw Człowieka i Konwencję Praw Dziecka)
 • kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej
 • uczenie dziecka odpowiedzialności za siebie, innych, środowisko
 • zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania
 • wdrażanie wychowania komunikacyjnego – ze szczególnym naciskiem na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz bezpieczną pracę i zabawę
 • budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych, wspomaganie uczniów zdolnych, mających trudności w nauce oraz motywowanie uczniów „leniwych” do większego wkładu w zdobywanie wiedzy
 • kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą – koordynowanie realizacji zadań
 • zapewnienie uczniom i rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów
 • integrowanie zespołu klasowego – angażowanie w życie klasy wszystkich uczniów – również tych nieakceptowanych
 • dobieranie i stosowanie właściwych metod postępowania z uczniem zgodnie z  zasadami pedagogiki specjalnej (w klasach integracyjnych)
 • dążenie do jak najlepszego poznania swoich uczniów i ich potrzeb
 • służenie pomocą i wsparciem rodzicom uczniów
 • prowadzenie kontroli absencji uczniów, przestrzeganie konieczności usprawiedliwienia jej w formie pisemnej
 • motywowanie uczniów do różnego rodzaju aktywności społecznej
 • motywowanie uczniów do przestrzegania obowiązujących norm społecznych
 • przygotowanie sprawozdania z realizacji programu wychowawczego klasy i wnioski do dalszej pracy (na koniec roku szkolnego).

 

 1. Zadania nauczycieli przedmiotowych

 

 • realizacja treści wychowawczych i profilaktycznych wynikających z realizowanych podstaw programowych
 • kształtowanie i pielęgnowanie zdrowego stylu życia
 • kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego
 • integracja treści dydaktyczno – wychowawczych przy realizowaniu ścieżek edukacyjnych
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i pracy w grupie
 • rozumienie i kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 • rozwijanie znajomości i wiedzy regionalnej, tradycji i kultury
 • wdrażanie do przestrzegania norm, reguł i zasad postępowania
 • wdrażanie do umiejętności uczenia się – korzystanie z różnych źródeł informacji (podręczniki, encyklopedie, słowniki, leksykony, video, radio, kasety muzyczne, CD, czasopisma)
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności
 • doskonalenie kompetencji językowych – nauczanie języka ojczystego, rozwijania komunikowania się, dbanie o sprawne mówienie, słuchanie, czytanie
 • motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
 • dodatkowe zadania dla nauczycieli religii:
 • kształtowanie moralności i światopoglądu uczniów
 • kształtowanie postawy akceptacji i zrozumienia dla tych uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka
 • integracja społeczności szkolnej podczas rekolekcji szkolnych
 • wspólne przygotowywanie się do świąt, przekazanie uczniom znaczenia i sensu tradycji świątecznych.

 

 1. Zadania psychologa i pedagoga

 

 • diagnoza sytuacji dziecka i jego rodziny (potrzeb, możliwości i zainteresowań) w celu określenia możliwości udzielenia pomocy i formy tej pomocy
 • stały kontakt z rodzicami dzieci (m.in. uczniów przejawiających trudności w nauce i zachowaniu), udzielanie porad, konsultacji, wspieranie i wzmacnianie kompetencji wychowawczych oraz pomoc w opracowania systemu motywacyjnego
 • udzielanie porad i konsultacji wychowawcom i pozostałym nauczycielom
 • monitorowanie kwestii przestrzegania reguł wypracowanych przez zespoły klasowe
 • prowadzenie spotkań z zespołami klasowymi kształtujących ich kompetencje społeczne, uczących zasad efektywnej komunikacji oraz z zakresu profilaktyki uzależnień
 • spotkania indywidualne: konsultacje i porady dla uczniów
 • integracja poszczególnych zespołów klasowych oraz społeczności całej szkoły
 • prowadzenie spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców o tematyce wychowawczej
 • wspieranie uczniów szczególnie zdolnych, praca z uczniami przejawiających trudności w nauce i zachowaniu
 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi
 • prowadzenie cyklicznych apeli wzmacniających właściwe zachowania uczniów
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez zajęcia indywidualne i warsztatowe
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli i rodziców.

 

 1. Zadania wychowawców świetlicy

 

 • wdrażanie nawyków higienicznych oraz kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i zabawy
 • rozwijanie umiejętności organizacji czasu wolnego w sposób społecznie akceptowany
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej, wolnej od uzależnień, organizacja spotkań profilaktycznych
 • podtrzymywanie tradycji i obrzędowości szkolnej
 • rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, wrażliwości i poczucia estetyki
 • kształtowanie właściwych cech charakteru (pracowitość, umiejętność pokonywania trudności, odpowiedzialność i tolerancja)
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne postępowanie
 • wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach organizowanych przez świetlicę
 • budowanie obrzędowości świetlicy np. zorganizowanie Dnia Świetliczaka
 • współpraca z zespołem pedagogów i psychologów
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

 

 1. Zadania nauczycieli biblioteki
 • zaspakajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych
 • pomoc w zakresie doboru literatury i czasopism
 • kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji
 • organizowanie pracy zespołu uczniów współpracujących z biblioteką
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa
 • służenie pomocą  w zakresie obsługi urządzeń medialnych
 • organizowanie konkursów czytelniczych, kiermaszów książek oraz akcji „uwolnij książkę”.

 

 1. Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego

 

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami i dyrekcją
 • rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach działania samorządu w szkole
 • motywowanie do działań i podejmowania samodzielnych inicjatyw przez uczniów
 • pomoc w budowaniu grupy i planowaniu prac
 • wsparcie uczniów w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do samorządności
 • współpraca z wolontariatem i szkolnym kołem PCK

 

 1. Rola rodziców.

 

 • współtworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców
 • uczestniczenie w indywidualnych spotkaniach z nauczycielami podczas dyżurów nauczycielskich, konsultacji (wymiana informacji, przekazywanie sugestii)
 • udział w spotkaniach zbiorowych (wywiadówkach, spotkaniach okolicznościowych, apelach
 • udział w życiu klasy i szkoły (współorganizacja imprez, wycieczek, wspólne przeżywanie razem z dziećmi ważnych dla nich wydarzeń
 • bycie głosem doradczym dla nauczyciela
 • poznawanie osiągnięć uczniów, tradycji szkoły

 

VI METODY I FORMY WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ

                    PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO.

 1. Lekcje przedmiotowe (realizacja założonych podstaw programowych).

2. Lekcje wychowawcze (realizacja programów wychowawczych klas)

3. Imprezy i spotkania o charakterze wspólnotowym (wycieczki, rajdy, turnusy rehabilitacyjne, zgrupowania sportowe, „zielone szkoły”, spotkania okolicznościowe rodziców uczniów i nauczycieli, dyskoteki, pikniki, festyny itp.

4. Udział uczniów w apelach szkolnych związanych z:

a) obchodami świąt narodowych, religijnych

b) ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły

c) z dniami okolicznościowymi

d) motywowaniem uczniów do przestrzegania regulaminów szkolnych i osiągania wyników w nauce na miarę swoich możliwości

 

5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w tym związanych z rozwijaniem uzdolnień, udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć sportowych.

6. Organizacja wycieczek

7. Zajęcia i spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

8. Spotkania z ciekawymi ludźmi i przedstawicielami różnego rodzaju instytucji oświatowych, kulturalnych, działających na rzecz dobra dziecka.

9. Praca metodą projektu.

10. Wolontariat.

 

 VII HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH

Uroczystości szkolne Data Osoby odpowiedzialne
 Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 godz. 9.00 Wychowawcy klas II i VII SP

 

Pasowanie na Ucznia 11.10.2019 Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
KEN 11.10.2019 Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczny i informatycznych, przyrodniczy, artystycznych
Święto Niepodległości/ Święty Marcin 12.11.2019 Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych / zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Pasowanie na czytelnika Listopad 2019 Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych i biblioteki
Andrzejki Listopad 2019 Zespół  pedagogów, psychologów, samorząd uczniowski

 

Jasełka 20.12.2019 Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej , zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz religii

 

Bal karnawałowy Styczeń 2020 Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Dzień Wiosny 20.03.2020 Zespół  pedagogów, psychologów, samorząd uczniowski

 

Dzień Patrona

Dzień projektowy

18.05.2020 Zespół przedmiotów humanistycznych

 

Dzień Sportu 30.05. 2020 Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
Pożegnanie Absolwentów

Zakończenie roku szkolnego

 26.06.2020 Wychowawcy klas I  i  VI SP

 

 VIII SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZADAŃ REALIZUJĄCYCH ZAŁOŻONE CELE.

 

Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego realizują cele przewidziane dla swojego etapu edukacyjnego zgodnie z aktualnymi  potrzebami i możliwościami psychofizycznymi.

Harmonogram działań dla uczniów Szkoły Podstawowej.

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

FIZYCZNA

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych

 • Zajęcia promujące zdrowy styl życia.

 • Konkursy, akcje oraz różnego rodzaju inicjatywy promujące zachowania prozdrowotne.

 • Zajęcia edukacyjne z przedmiotów przyrodniczych.

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, zespół pedagogów i psychologów, wychowawcy świetlicy, pielęgniarka szkolna.

Cały rok szkolny

Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych

 • Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 • Próbne alarmy i ewakuacje.

 • Warsztaty , spotkania oraz pogadanki na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z różnego rodzaju portali społecznościowych

 • Warsztaty , pogadanki oraz spotkania na temat zagrożeń wynikających ze stosowania różnego rodzaju używek

 • Udział w miejskim programie „Poznań uzależniony od profilaktyki”

Przeszkoleni nauczyciele we współpracy z wolontariuszami szkolnego koła PCK

Koordynator BHP

Zespół pedagogów i psychologów

Zespół do spraw profilaktyki i wychowania

Koordynacja – Zespół pedagogów i psychologów

W zależności od potrzeb i możliwości

I semestr roku szkolnego

Cały rok szkolny

Zgodnie z harmonogramem pracy zespołu

I semestr

Kształtowanie postawy zgodnej z zasadami

ruchu olimpijskiego

poprzez wdrażanie zasady fair play

oraz promowanie równości, sprawiedliwości i tolerancji

 • Zajęcia sportowe, zawody, konkursy oraz różnego rodzaju inicjatywy wynikające z kalendarza imprez szkolnych

 • Zajęcia lekcyjne

 • Projekty edukacyjne

Nauczyciele przedmiotowi, w szczególności nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy, wychowawcy świetlicy

Cały rok szkolny

PSYCHICZNA

(emocjonalna i intelektualna)

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 • Przeprowadzenie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania, koła zainteresowań, warsztaty, konkursy, wyjścia do muzeum, teatru, udział w życiu kulturalnym miasta

 • Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, zespół pedagogów i psychologów

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele, wychowawcy świetlicy

Początek roku szkolnego

Cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień oraz kształtowanie postawy twórczej

 • Zajęcia z orientacji zawodowej

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania

Doradca zawodowy oraz wychowawcy klas

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe

Zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach

Zgodnie z harmonogramem zajęć dodatkowych

Kształtowanie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 • Dyskusje, praca w grupach, debaty

 • Współpraca z Samorządem Szkolnym

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele współpracujący z SU

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Uczenie planowania, dobrej organizacji własnej pracy i czasu wolnego

 • Cykle zajęć tematycznych prowadzonych podczas lekcji wychowawczych

 • Opracowanie e-biuletynu na temat sposobów zarządzania czasem

Wychowawcy

Zespół pedagogów i psychologów

Cały rok szkolny

I semestr roku 2019/2020

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji , budowanie poczucia własnej wartości

 • Warsztaty tematyczne

 • Lekcje wychowawcze

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zespół pedagogów i psychologów

Wychowawcy

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny/w zależności od potrzeb

Cały rok szkolny

Zgodnie z kalendarzem zajęć z doradztwa zawodowego

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia argumentów siłowych

 • Zajęcia integracyjne w klasach

 • Lekcje wychowawcze

 • Warsztaty tematyczne

Wychowawcy, pedagodzy szkolni

Wychowawcy

Zespół pedagogów i psychologów

I semestr roku szkolnego2019/2020

Cały rok szkolny

W zależności od potrzeb

SPOŁECZNA

SPOŁECZNA

Kształtowanie świadomości i wiedzy dotyczącej reguł życia społecznego

 • Lekcje wychowawcze poświęcone omówieniu zasad statutu szkoły, regulaminów szkolnych i klasowych

 • Lekcje wychowawcze poświecone tej tematyce

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Wrzesień 2019 rok

W zależności od potrzeb

Uczenie działa zespołowego, tworzenie klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów

 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania

 • Lekcje wychowawcze na temat efektywnej współpracy

 • Zajęcia lekcyjne

 • Zajęcia w ramach miejskiego projektu działań antydyskryminacyjnych

Zespół do spraw profilaktyki i wychowania

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Psycholog szkolny

W zależności od potrzeb

W zależności od potrzeb

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 • Wybory do samorządu uczniowskiego, bieżąca kontrola ich działalności.

 • Wybory do samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności.

Opiekun samorządu -Karolina Kolasa

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Stała współpraca z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

 • Analiza frekwencji uczniów

 • Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami

Wychowawcy klas

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, dyrekcja szkoły

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

 • Udział w różnego rodzaju akcjach ekologicznych

 • Zajęcia lekcyjne

 • Lekcje wychowawcze

Nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy

Nauczyciele przedmiotowi

Wychowawcy

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

Zgodnie z tematyka zajęć

Zgodnie z tematyką zajęć wychowawczych

AKSJOLOGICZNA

(duchowa)

Kształtowanie szacunku do ludzi oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

 • Działalność charytatywna

 • Codzienna działalność podczas zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych

Opiekun wolontariatu szkolnego, opiekun szkolnego koła PCK

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Poszanowanie dziedzictwa narodowego, kształtowanie świadomości narodowej oraz wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

 • Realizacja programu pt „Odkrywamy wartości”

 • Lekcje wychowawcze

 • Projekty edukacyjne i wychowawcze

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotowi

Cały rok

Zgodnie z tematyka lekcji wychowawczych

W zależności od potrzeb

Promowanie dorobku kulturalnego Polski, Europy i Świata oraz wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur i religii

 • Wycieczki tematyczne do instytucji upowszechniania kultury

 • Lekcje wychowawcze

 • Projekty edukacyjne

Nauczyciele przedmiotowi

Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

W zależności od potrzeb

Zgodnie z tematyką zajęć

W zależności od potrzeb

 

 IX EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny podlegać będzie ewaluacji, a wnioski wraz z rekomendacjami zostaną ujęte w  programie na rok następny.

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Do badania celowości i skuteczności zastosowanych działań wykorzystane zostaną następujące metody i techniki: obserwacja, wywiad, analiza dokumentacji szkolnej przede wszystkim sprawozdań wychowawców klas oraz ankieta.