Preambuła

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino jest szkołą kreowania aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży. Priorytetem całej działalności jest wszechstronny osobowy rozwój ucznia. Szkoła stwarza warunki do uzyskania wykształcenia i wychowania na wysokim poziomie oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań. Celem jest przede wszystkim stworzenie wszystkim dzieciom równych szans edukacyjnych i integracja społeczna oraz środowiskowa. Wprowadzenie autorskiego charakteru wielu zajęć dydaktycznych wpływa na poszerzenie możliwości dokonywania wyborów przez uczniów i w ten sposób umacnia ich podmiotowość w procesie kształcenia.

Głównym celem działania szkoły jest stworzenie możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wykształcenie w przyszłych obywatelach postaw społecznych otwartych na odmienność innych ludzi. Pozwala to pełniej i lepiej przystosować się do życia w myśl zasad humanitaryzmu.

A. Love ” to wspólne nauczanie – zawsze, gdy to możliwe, a specjalne tylko wtedy, gdy to jest konieczne”.

Nasza szkoła posiada potencjał ludzki, wyposażenie i oprzyrządowanie niezbędne do realizacji zadań zgodnych z oczekiwaniami i dążeniami uczniów, rodziców oraz potrzebami środowiska lokalnego. Treść i istotę wysiłków dydaktyczno – wychowawczych stanowią, oparte na naturalnych, wartości kulturowe i normy etyczne w kontekście uwarunkowań jurystycznych państwa.

Rodzice i szkoła jako równorzędni partnerzy ściśle współdziałają, kierując się dobrem wychowanków i uczniów. Współpracy tej sprzyja panujący w placówce klimat zrozumienia, życzliwości i pracy zespołowej wszystkich pracowników.

Jesteśmy szkołą gwarantującą  równość szans.

Kształcenie nastawione jest na aktywność dziecka w poznaniu różnorodności i złożoności świata oraz miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Nasz uczeń nabywa umiejętności kluczowe i jako absolwent:

 • Znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.
 • Zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.
 • Wie, jak komunikować· się z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować· .
 • Umie się zachować· w sytuacjach trudnych.
 • Potrafi planować· działania i przewidzieć· ich efekt.
 • Wie, jak stosować· nowe technologie informatyczne.
 • Potrafi komunikować· się więcej niż w jednym języku.

Szkoła pełni istotną rolę w integracji środowiska lokalnego. Jest ośrodkiem kultury, kultywuje tradycje regionalne, skupia ludzi twórczych, których działania wspomagają pracę nauczycieli w zakresie rozbudzania potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej, rozwijania wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia uczniów.

Misja

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma i co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

(Jan Paweł II).

„Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”

Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest wychowywanie młodego człowieka do

 • wszechstronnego rozwoju,
 • świadomego dokonywania wyborów,
 • osiągania sukcesów szkolnych i uczestnictwa w życiu publicznym.

Nasza Szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazuje się tu wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija zainteresowania uczniów. Szkoła pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazuje jak pożytecznie spędzać wolny czas. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomaga przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino dąży do zaspokojenia oczekiwań dzieci i rodziców oraz chce sprzyjać indywidualnemu rozwojowi nauczyciela. Uczniowie wszechstronnie rozwijają się dzięki szerokiej ofercie działań pozalekcyjnych pod okiem wykształconej, otwartej, ciągle się doskonalącej kadry pedagogicznej. Odbywają się różnorodne konkursy szkolne i pozaszkolne, przedmiotowe, artystyczne, plastyczne, sportowe. Cieszą się one dużą popularnością. Każdy uczeń ma możliwość zaistnieć.

Szkoła dużą wagę przywiązuje do rozwoju sprawności fizycznej uczniów. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe. Szkoła stwarza możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnych kół zainteresowań. Nie zapomina też o uczniach mających trudności w uczeniu się. Oferuje im zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz terapię pedagogiczną. W szkole funkcjonuje biblioteka oraz pracownia komputerowa. Dbamy o to, aby i uczeń, i rodzic byli usatysfakcjonowani jakością i fachowością naszych działań. Chcemy, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego, aby była ośrodkiem szeroko pojmowanej kultury, dumą uczniów i rodziców.

Nasza szkoła nie jest anonimowa. Stawiamy na bezpieczeństwo w szkole. Robimy wszystko, aby uczeń czuł się bezpiecznie, był doceniany, były szanowane jego prawa. Posiadamy monitoring na korytarzach i przed budynkiem szkoły. Zapewniamy opiekę pielęgniarki szkolnej. Uczniowie mogą korzystać z pomocy Szkolnej Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. Stawiamy na kulturę fizyczną, poprzez co powstają warunki do promowania zdrowia, zagospodarowania wolnego czasu, realizacji zasad sportowego współżycia będącego ważnym czynnikiem wykorzystywanym w procesie wychowawczym.