w Poznaniu

Klasy ogólnodostępne 4-8

 

Klasy ogólnodostępne 4-8

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino to placówka z ponad 110-letnią tradycją. Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, pielęgnującą tradycję, otwartą na współpracę oraz potrzeby środowiska. Naszym najwyższym dobrem jest drugi człowiek. Nasi nauczyciele w profesjonalny sposób, poprzez ciekawe zajęcia przekazują uczniom wiedzę. Uczą  odpowiedzialności, tolerancji, uczciwości, wrażliwości na piękno oraz kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie i rodzinne. Pozwalamy dzieciom rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy, zwiększać ich świadomość oraz poczucie własnej wartości.

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

 • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia;
 • wspierającą uczniów uzdolnionych;
 • uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności;
 • stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, tak by uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych;
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 • wspierającą partnerstwo między uczniami a nauczycielami i rodzicami;
 • zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse;
 • będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli;
 • współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę;
 • zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów  –  pedagoga, psychologa, logopedy oraz terapeutów;
 • kultywującą tradycje i bogatą historię szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

 • liczne programy autorskie i innowacje opracowane przez nauczycieli ze szkoły;
 • zajęcia z religii oraz etyki;
 • bogaty program sportowy,  w tym klasa o profilu hokeja na trawie;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody, muzyki czy dziennikarstwa;
 • organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone przez specjalistów;
 • zajęcia wychowawcze i profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, pedagoga oraz psychologa we współpracy ze Strażą Miejską, lekarzem, pielęgniarką;
 • zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
 • zajęcia zakresu: logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej;
 • zajęcia wspomagające tzw. dydaktyczno – wyrównawcze,
 • liczne projekty edukacyjne,
 • posiadamy certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”, odnosimy się do zdrowego stylu życia.

Szkoła kładzie nacisk nie tylko na naukę, ale i na zabawę oraz wypoczynek.
W tradycję Naszej Szkoły wpisały się wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, bale na zakończenie szkoły czy wizyty w kinach, teatrach i muzeach.

Uczniowie biorą chętnie udział w wielu akcjach charytatywnych. W naszej szkole oferujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne prowadzone w oparciu o ciekawe autorskie programy. Dzięki nim uczniowie poszerzają swoją wiedzę, umiejętności i biorą udział w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach.

Niezwykle ważną zaletą naszej placówki jest preferowany przez nas system pracy jednozmianowej.

Dbamy o to, aby wszystkie dzieci miały możliwość prawidłowego i pełnego rozwoju, dlatego nieustająco monitorujemy ich osiągnięcia, konsultujemy z rodzicami i specjalistami, opracowujemy Indywidualne Programy Edukacyjne.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami przez cały rok szkolny, a szczególnie do odwiedzin w naszej szkole podczas dni otwartych, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej.