Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Karta dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej http://www.zs2poznan.com/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status strony internetowej pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (słabosłyszących i niesłyszących) użytkownik, może sam włączyć opcje z napisami po przez ustawiania ogólne serwisu youtube.
 • Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) nie są uzupełnione
  o transkrypcję tekstową.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

61 – 527 Poznań

 1. Ignacego Prądzyńskiego 53

e-mail:poczta@zs2poznan.pl

http://www.zs2poznan.com/

Wyłączenia

 • Grafika będąca dekoracją, wizualnym ożywieniem tekstu nie zawiera, (bo nie musi) opisu alternatywnego
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Od czasu wprowadzenia standardów WCAG 2.0. zwracamy szczególną uwagę, aby obecnie wszystkie zamieszczane teksty cechowała:
  • zwiększona wielkość czcionki
  • odpowiednio dobrany krój czcionki – bardziej przyjazny dla czytelnika
  • odpowiednia interlinia
  • właściwy kontrast między tłem, a tekstem
  • odsyłacze zmieniały kolor na kontrastowy
  • wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków

Strona posiada

 • Podwyższony kontrast
 • Informację o placówce skierowaną do osób niepełnosprawnych
 • Podświetlane linki
 • Mapę strony
 • Jasne tło
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
  • CTRL + F – służy on do wyszukiwania słów w tekście strony
  • CTRL + T – służy do otwierania nowej karty w przeglądarce
  • ALT + HOME – do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
  • CTRL + TAB – do przechodzenia między kartami przeglądarki
  • ESCAPE – przy otwieraniu strony dla zatrzymania jej ładowania, inaczej STOP
  • F11 – przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino mieści się w pięciu budynkach. Dostęp osób niepełnosprawnych
do każdego umożliwiają podjazdy przyschodowe. Wstęp osób postronnych na teren budynków jest ograniczony. Teren boiska szkolnego jest terenem ogrodzonym
z dostępem od ulicy Prądzyńskiego – brama zamykana oraz od ulicy Sikorskiego wejście otwarte. Wstęp na teren boiska szkolnego pozbawiony jest barier architektonicznych. Boisko stanowi otwarta strefę rekreacji dziecięcej dostępną dla mieszkańców.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W szkole uczą się uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich dla ich potrzeb w budynku A i E zainstalowane są windy przyschodowe.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na terenie  nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty pod adresem email: poczta@zs2poznan.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Bartosz Giwerski poczta@zs2poznan.pl.
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną pod adresem: poczta@zs2poznan.pl.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/