w Poznaniu

Dostępność

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W nawigacyjnym menu niezachowany współczynnik kontrastu
 • Brak ramki Focusa wokół elementów menu
 • Brak tekstu alternatywnego do części grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Katarzyńska – Radomska.
 • E-mail: poczta@zs2poznan.pl
 • Telefon: 61 833 10 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu
 • Adres: ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
 • E-mail: poczta@zs2poznan.pl
 • Telefon: 61 833 10 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła składa się z kompleksu 5 budynków (czterech zabytkowych A,B,C,D i jednego z lat 60. budynku E). Budynek A posiada wejście dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku C prowadzą schody, przy których zamontowano specjalne pochylnie ułatwiające dostęp. Wejście do budynku E nie posiada barier architektonicznych, natomiast budynki B i D posiadają bariery utrudniające wejście dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy budynek jest piętrowy. W budynkach A (sala gimnastyczna) oraz E są zainstalowane windy przy schodowe. W budynku E windą można dostać się tylko na pierwszą z dwóch kondygnacji. W pozostałych budynkach B,C,D nie zastosowano wind, ani podjazdów, przez co dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku. Przed szkołą znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w strefie płatnego parkowania. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją. Na miejscu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących. Placówka posiada usytuowany na boisku szkolnym plac zabaw wyposażony w sprzęt dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Procedura zapewnienia dostępności cyfrowej