Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino to placówka z ponad 105- letnią tradycją.

Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, pielęgnującą tradycję, otwartą na współpracę i potrzeby środowiska, której najwyższym dobrem jest drugi człowiek. Nasi nauczyciele w profesjonalny sposób poprzez ciekawe zajęcia przekazują uczniom wiedzę. Uczą ich odpowiedzialności, tolerancji, uczciwości, wrażliwości na piękno oraz kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie i rodzinne, a to pozwala im rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy, być aktywnym i świadomym, mieć poczucie własnej wartości, dokonywać krytycznej samooceny oraz dawać z siebie to, co prawdziwe, trwałe i wartościowe.

Jesteśmy szkołą: – wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia;

–  wspierającą uczniów uzdolnionych;

–  uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności;

–  stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych;

 – prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów;

–  wspierającą partnerstwo między uczniami a nauczycielami i rodzicami; – zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse;

–  będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli;

– współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę;

–  zapewniającą dzieciom pomoc specjalistów  –  pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów;

 – kultywującą tradycje ludowe i bogatą historię szkoły.

Opracowane w szkole programy:  wychowawczy,  profilaktyki,  stop przemocy,  programy autorskie i innowacje nadają ustabilizowany, ale i nowatorski charakter naszej szkoły,  jej ciągłość wychowawczą,  tradycję i zwyczaje. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska ale nie tylko. W ramach integracji i edukacji włączającej jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

 – Liczne programy autorskie i innowacje opracowane przez nauczycieli ze szkoły,

–  Zajęcia z religii i etyki – Bogaty program sportowy,  w tym klasa o profilu hokeja na trawie,

–  Liczne koła zainteresowań i przedmiotowe ,

–  Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych (dzielnicowe, miejskie i ogólnopolskie),

–  Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone przez specjalistów,

 – Zajęcia wychowawcze i profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, pedagoga, psychologa we współpracy ze Strażą Miejską , lekarzem, pielęgniarką ,

–  Zajęcia z pedagogiem i psychologiem – Zajęcia z logopedą, terapeutami z zakresu terapii pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej,

 – Zajęcia wspomagające tzw. dydaktyczno – wyrównawcze,

–  Liczne projekty edukacyjne,

–  Realizacja projektu „Szkoły promującej zdrowie”.

Szkoła kładzie nacisk nie tylko na naukę, ale i na zabawę oraz wypoczynek. W tradycję Naszej Szkoły wpisały się wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, bale szóstoklasistów, wizyty w kinach, teatrach i muzeach. Uczniowie biorą też chętnie udział w wielu akcjach charytatywnych. W naszej szkole oferujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne prowadzone w oparciu o ciekawe programy napisane przez naszych nauczycieli. Dzięki tym zajęciom uczniowie poszerzają swoją wiedzę, umiejętności i licznie biorą udział w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach.

W szkole działa świetlica, do której mogą uczęszczać uczniowie przed i po zakończeniu lekcji. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia plastyczne, czytelnicze, rekreacyjne, umuzykalniające, techniczne i informatyczne. Jest także przeznaczony czas na odrabianie lekcji. W naszej szkole funkcjonuje biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi i stałym łączem Internetowym.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, gdyż w ostatnich latach dokonaliśmy bardzo wielu zmian, aby dzieci w naszej szkole czuły się bezpiecznie i komfortowo, a ich Rodzice  mieli poczucie, że dokonali właściwego wyboru.

Jedną z zalet naszej szkoły jest możliwość podziału dzieci, na poszczególnych etapach edukacyjnych w oddzielnych budynkach. Klasy 0-1 mają swój oddzielny budynek, tak samo jak klasy 2-3, 4-6 oraz 7 i gimnazjalne. Co więcej każdy z tych poziomów ma swoją świetlicę. Każda z klas spędza cały swój dzień z wychowawcą. W klasie dzieci uczą się, bawią, spędzają przerwy, aby jak najbardziej przypominało to czas spędzony w przedszkolu. Preferujemy naukę przez zabawę. Dzieci uczą się przez doświadczenia, wyjścia, wycieczki. Po zakończonych lekcjach dzieci udają się do domu lub do świetlicy, gdzie uczestniczą w zabawach, wycieczkach, odrabiają lekcje lub są zaprowadzane do stołówki na obiad.

Niezwykle ważną zaletą naszej placówki jest preferowany przez nas system pracy jednozmianowej.

W nasze ofercie znajdziecie Państwo klasy ogólnodostępne (max. do 25 dzieci w klasie), integracyjne (od 15-20 uczniów w klasie i 2 nauczycieli), oraz specjalne.

Dbamy o to, aby wszystkie dzieci miały możliwość prawidłowego i pełnego rozwoju, dlatego nieustająco monitorujemy ich osiągnięcia, konsultujemy z rodzicami i specjalistami, opracowujemy Indywidualne Programy Edukacyjne.

Wspomagamy rodziców w rozwiązywaniu problemów logopedycznych i wad postawy. W sytuacjach, gdy jest to wskazane korzystamy z EEG Biofieedback i zestawu komunikacji interaktywnej. W celu wzmacniania rozwoju emocjonalnego naszych uczniów korzystamy z wielu metod terapeutycznych w sali zajęć stymulacyjnych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami przez cały rok szkolny, a szczególnie do odwiedzin w naszej szkole podczas dni otwartych, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej.

1

3  2