Stowarzyszenie Na Rzecz Przyszłych Uczniów, Uczniów i Absolwentów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 oraz Ich Rodzin „Wilda Dzieciom”

Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Polska

Zapraszamy do wsparcia naszego Stowarzyszenia!

Prezes: Agnieszka M. Barwicka – barwicka@zs2poznan.pl Z-ca: Małgorzata Wajnor – wajnor@zs2poznan.pl Członkowie Zarządu: Irena Pelowska, Jadwiga Górna. Anita Garsztka Komisja rewizyjna: Joanna Selewska, Agata Płaczkowska, Aleksandra Sobieska

Statut Stowarzyszenia

na rzecz przyszłych uczniów, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 oraz ich rodzin

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz przyszłych uczniów, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 oraz ich rodzin,  w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Znakiem graficznym stowarzyszenia jest:

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, chcących realizować jego cele. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu.

§3

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz bliskie im osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział II Cele i środki działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy przyszłym uczniom, uczniom i absolwentom Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz ich rodzinom.
 2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej swoich podopiecznych.
 3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, na terenie miasta, województwa i kraju.
 4. Prowadzenie grup wsparcia dla swoich podopiecznych.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Prezentowanie dokonań i umiejętności uczniów.
 7. Integracja osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi i przygotowanie ich do funkcjonowania w środowisku.
 8. Integracja rodzin osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez profilaktykę, czynny wypoczynek, sport i rehabilitację.
 10. Propagowanie idei współzawodnictwa poprzez organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych.
 11. Kultywowanie tradycji i historii szkoły regionu i kraju.
 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, skierowanej do uczniów, dorosłych, nauczycieli i rodziców.
 13. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dzieci i dorosłych.
 14. Pozyskiwanie środków na rzecz działań Stowarzyszenia.
 15. Powołanie i prowadzenie placówki oświatowej.

§9

Stowarzyszenie swe cele realizuje m.in. poprzez:

1.Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania oraz firmami i instytucjami turystycznymi.

 1. Organizowanie lub udział w wycieczkach, aukcjach, imprezach plenerowych, projektach, wystawach, pokazach i zawodach sportowych dla przyszłych uczniów, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz ich rodzin.
 2. Utworzenie Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 3. Pomoc w organizacji wypoczynku i rehabilitacji przyszłych uczniów, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz ich rodzin.
 4. Pomoc w organizacji wszelkich działań realizujących cele statutowe.
 5. Prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej.

§10

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy edukacyjnej, społecznej, psychologicznej, pedagogicznej i prawnej rodzinom, w szczególności dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej, poprzez:
 • pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami
 • oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców
 • wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka
 • wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
 • działalność sportową i rekreacyjną
 • działalność kulturalną i artystyczną
 1. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 §12

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,

 §13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 §14

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 §15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 §16

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 §17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 §18

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 §19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 §20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

 §21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 §22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 §23

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 §24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. z powodu niepłacenia składek za okres roku,
 4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 §23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje pisemne odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 §26

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

 §27

Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

 §28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 §29

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 §30

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 §31

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 §32

Walne Zgromadzenie  Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 §33

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne, o ile statut nie stanowi inaczej.

Zarządzenie głosowania tajnego w innym przypadku wymaga zgody większości uczestników zebrania.

 §34

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 §35

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 §36

Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 §37

Każdy członek zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa, tj: oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20ust. 1 pkt.5 oraz art. 23 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2010r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)

 §38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

 §39

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • uchwalanie budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

 §40

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 §41

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§42

 Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 §43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

      4)    składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 §44

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 §45

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • ofiarności publicznej.

 §46

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 §47

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §48

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 §49

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch  członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 §50

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 §51

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 §52

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.