w Poznaniu

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne:

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu odpowiedzialna za prowadzenie internetowej strony szkoły, dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze witryny. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Deklarujemy funkcjonowanie witryn Multimedialnych z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalizmu zawodowego, jak również zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej RODO)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.
  z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami

 

II. Administrowanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino z siedzibą przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 6-527 Poznań.

III. Inspektor ochrony danych:

Dyrektor Szkoły wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod5@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą.

IV. Zakres zbieranych danych:

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu, monitorowania nadużyć oraz w celach statystycznych,
na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza
to, że użytkownicy w czasie przeglądania treści informacyjnych naszego serwisu,
są identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi) serwera WWW, znamy również:

 • Adres IP klienta wysyłającego żądanie.
 • Czas otrzymania żądania od klienta.
 • Informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
  w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
 • Rozmiar danych odesłanych klientowi;
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.

Ponadto, mogą zaistnieć okoliczności, w których przetwarzane będą inne niż powyżej wskazane informacje, w tym dane osobowe, których zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania będą zależały od zainteresowania przez Użytkownika konkretną usługą. Podanie danych osobowych może być niezbędne w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z wybranych e-usług, oraz w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Niemniej jednak ich podanie może być wymagane jeśli  Użytkownik będzie chciał skorzystać z danej usługi. Szczegółowe informacje, w tym m. in. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel i  zakres ich przetwarzania podany jest przy każdej usłudze,
w ramach której odbywa się przetwarzanie danych. Mają one pierwszeństwo
w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

V. Informacje o przysługujących prawach

W każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W ww. sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 RODO.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz portali społecznościowych, informacje
na temat  Użytkownika zebrane za pośrednictwem cookies mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem
na amerykańskich serwerach. Jednocześnie informujemy, że Google oraz dostawcy portali społecznościowych, przystąpili do programu PrivacyShield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.