Innowacje

Nowatorstwem pedagogicznym mogą być nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację realizowanych w szkole/placówce celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły. Nowatorstwo pedagogiczne należy wiązać też ze złożoną działalnością innowacyjną nauczyciela, opartą na jego inwencji twórczej i kreatywności. Za nowatorskie mogą być uznane działania, które: są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki, wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów.

Akademia Nauki i Wyobraźni

Innowacja „Akademia Nauki i Wyobraźni” została zaplanowana jako przedsięwzięcie interdyscyplinarne, obejmujące treści wykraczające poza podstawę programową. Jest adresowana do uczniów klas drugich edukacji wczesnoszkolnej.

Bodźcem do jej opracowania była potrzeba wykorzystania naturalnej ciekawości dziecka metodą zapewniającą najskuteczniejszy sposób uczenia się: poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów i emocji. Intencją innowacji jest przełamanie rutyny w nauczaniu, pokazanie dziecku, że nauka to wszystko, co nas otacza, a zdobywanie wiedzy to przywilej, a nie obowiązek.

W naszej „Akademii” studia odbywają się z zachowaniem tradycyjnego ceremoniału akademickiego. „Studenci” podczas jednego dnia zajęć doświadczają wszystkich elementów uniwersyteckiej edukacji: zaliczenie egzaminu wstępnego, przydział do grup, które wybierają swoich starostów, wyznaczenie opiekuna roku, złożenie rektorowi ślubowania, wydanie identyfikatorów, indeksów, zaliczenie seminariów, udzielenie absolutorium przez rektora uczelni, wręczenie dyplomów ukończenia studiów, pamiątkowych medali, wysłuchanie „Gaudeamus”, wyrzucenie w górę studenckich biretów.

Seminaria obejmują zagadnienia związane

– ze zdobywaniem wiedzy, np.: nakręcanie filmu wideo przy użyciu komputerowego programu graficznego, akustyka mowy z wykorzystaniem różnych efektów i nośników dźwięku, izolowanie DNA z kiwi przy użyciu sprzętu laboratoryjnego, doświadczenia fizyczne i chemiczne;

– pobudzaniem wyobraźni: budowanie ruchomych modeli z klocków Lego, nadawanie kształtów nadmuchanym balonom, komponowanie nowej baśni przy wykorzystaniu obrazu, słowa i ruchu, przekształcanie – za pomocą materiałów plastycznych – zwykłych przedmiotów w sztukę użytkową oraz wiele innych, w zależności od potrzeb uczniów i możliwości zaangażowanych wykładowców.

Podczas każdego seminarium „studenci” swobodnie eksperymentują, kreują wybrane role, „dopisują” własne zakończenia, zadają nieograniczoną ilość pytań.

Zajęcia są tak skonstruowane, że każde dziecko nie tylko potrafi wykonać swoje zadanie, ale zdobytą wiedzę i umiejętności przełożyć na realne życie. Nawet słaby uczeń tutaj przekonuje się, że jest w stanie zdać egzamin, zdobyć indeks, zaliczyć ćwiczenia, sięgnąć po medal. Z taką samooceną nauka w szkole już nie będzie już dla  nikogo barierą nie do pokonania.

Agnieszka M. Barwicka, Małgorzata Wajnor

 

Edukacja teatralna w klasach 4-6

Celem działań teatralnych jest wdrażanie nowych pomysłów pedagogicznych, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów naszej szkoły oraz lepiej przygotować ich do uczestnictwa w kulturze. Projekt napisania programu: Edukacja teatralna w klasach 4-6  jest konsekwencją wieloletnich działań praktycznych. To poszerzenie treści podstawy programowej i tematyki zgodnej z planem wychowawczym tak, aby zabawą kształtować  osobowość i charakter uczniów.  Zajęcia teatralne zaspokajają potrzebę doznania pewnych określonych emocji. Uczeń wcielając się w jakąś postać, musi swoją role przemyśleć, co ułatwia mu poznanie samego siebie. Zespołowy charakter ćwiczeń teatralnych uczy także pewności siebie, ale przede wszystkim uczy dyscypliny i zgodnego współdziałania. Zajęcia teatralne są dobrą szkołą charakteru.

    Opis działań teatralnych: zespół teatralny tworzą uczniowie jednej klasy lub dzieci pracujące nad danym spektaklem.  Nie ma żadnej selekcji, w przedstawieniu może grać każdy. Dzieci pokonują dzięki temu wewnętrzne zahamowania, stają się „gwiazdami” zaskakując same siebie. Działania teatralne to sposób na prace wychowawczą z dziećmi o różnych temperamentach i zdolnościach. Zgodnie z programem wychowawczym szkoły promujemy ucznia aktywnego, twórczego, reprezentującego szkołę w środowisku szkolnym i lokalnym. Zajęcia teatralne  prowadzone są cyklicznie.  Początkowo uczniowie poznają ćwiczenia oddechowe i integracyjne. Odbywa się wtedy wiele  zabaw i gier teatralnych. Uczniowie zapoznają się z językiem teatru i jego historią. Następnie zaprzyjaźniamy się z poprawną dykcją i prezentowaniem przygotowanych tekstów. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętności poprawnego mówienia i swobodnego  wypowiadania się i poruszania na scenie. Takie działania prowadzą do osiągania lepszych wyników w nauce.

Maria Juś

Bajkoopowiadanie

Bajkoopowiadanie, czyli malowanie słowem” to oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana do uczniów klas 4-6. Zajęcia skupione są wokół opowieści z różnych zakątków świata. Uczestnicy poznają zarówno baśnie, jak i historię, kulturę, obyczaje wybranych ludów. Uczą się ponadto sztuki słuchania oraz opowiadania, a także spotykają się z zawodowymi bajarzami z Polski i Meksyku.

Metoda storytellingu doskonale odpowiada na dziecięcą potrzebę poznawania świata i podstawowych wartości, a jednocześnie rozwija cały wachlarz umiejętności: poszerza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, zachęca do własnych poszukiwań czytelniczych; ma również wpływ na zdolność logicznego myślenia, co z kolei może korzystnie wpływać na możliwości matematyczne. Prócz tego, spotkania z opowieściami budują poczucie wspólnoty, uczą dialogu i uwrażliwiają.

Agnieszka Mróz

I can really speak English

Głównym celem programu tej innowacji jest dążenie do poszerzenia zakresu nauczania oraz rozpowszechnienia nauki języka angielskiego tak, aby język obcy stał się integralną częścią wielozmysłowego poznawania świata, co  zapewnia  uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym. Realizacja programu innowacyjnego wprowadza dzieci w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim z naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Założeniem niniejszej innowacji jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach. W dobie ogromnej popularności języka angielskiego, te umiejętności są niezbędne podczas komunikowania się z ludźmi innych narodowości. Innowacja wychodzi naprzeciw uczniom, którzy interesują się językami obcymi, kulturą krajów anglojęzycznych, życiem ich mieszkańców i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności językowe w oparciu o inne niż tylko tradycyjny podręcznik materiały, w tym aktualne autentyczne źródła (także w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne). Świat stał się globalną wioską i umiejętność przystosowywania się do różnych zmian, np. studiowania za granicą, podejmowania pracy przez rodziców uczniów jak i samych uczniów w przyszłości, wymaga od nich rozwoju umiejętności językowych, szczególnie umiejętności rozumienia i komunikacji.

Julia Jędro

Praktyczna Nauka języka Angielskiego

Podstawowym założeniem niniejszego programu nauczania jest zachęcenie ucznia do poszerzania wiedzy w zakresie języka angielskiego. Program ma na celu pokazać przydatność języka obcego w życiu codziennym i zachęcić ucznia do zgłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych co znacznie ułatwi mu  komunikacje z innymi osobami. Poprzez program autorski chcemy pokazać, iż językiem można się bawić,       a przez zabawę wiele się nauczyć. Program opiera się nie tylko na zagadnieniach gramatycznych ale również znacznie rozwija zainteresowania ucznia w dziedzinie kulturowo poznawczym w obszarze krajów anglojęzycznych. Poprzez zajęcia staramy się przedstawić uczniom aspekty kulturowe i historyczne krajów angielskiego obszaru językowego, by pokazać ich zróżnicowanie. Każdy uczeń jest jednostką o odmiennej osobowości, motywacji i preferowanym sposobie uczenia się. Traktując ucznia elastycznie i wspierając go, nauczyciel jest w stanie wytworzyć sytuację, w której każdy z nich znajdzie coś dla siebie. Zgodnie z duchem nowej podstawy programowej nadrzędnym celem w nauczaniu języka obcego jest efektywne kształcenie umiejętności komunikacyjnych uczniów. Program ten został przygotowany z myślą o uczniach, którzy pragną zgłębiać swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego. Głównym celem naszego programu autorskiego jest poznanie kulturowe krajów anglojęzycznych, biegła znajomość języka, umożliwiająca swobodna komunikację oraz stosowanie materiałów autentycznych, które znacznie ułatwią poznanie życia codziennego danego państwa. Poprzez zajęcia uczniowie będę mogli doskonalić swoje umiejętności w następujących obszarach:

  • skutecznie porozumiewanie się w różnych sytuacjach
  • efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie
  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł
  • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
  • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
  • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego procesu uczenia się
  • kształtowania postaw tolerancji i otwartości
  • budowania poczucia wspólnoty z obywatelami i tradycjami kulturowymi krajów Unii Europejskiej
  • wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życia codziennego
  • wprowadzania i stopniowego poszerzania komponentu kulturowo-cywilizacyjnego (z ukierunkowaniem na styl życia i zachowania w krajach języka nauczanego).

Nadrzędnym celem będzie również motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych tj mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Maria Borowiecka, Katarzyna Jankowska

 

Język Niemiecki w Praktyce

Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie koniecznością. To okno na świat nie tylko w sensie technicznym, ale i intelektualnym. Ludzie, którzy potrafią postrzegać rzeczywistość w więcej niż jednym języku, postrzegają ją wielokrotnie, za każdym razem inaczej. Uczenie się języków obcych zwiększa możliwość globalnego zrozumienia świata, podnosi naszą atrakcyjność na rynki pracy, a co za tym idzie otwiera możliwości znalezienia ciekawszej pracy, rozwija świadomość o roli języka ojczystego, umożliwia czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, słuchać muzyki i czytać w języku obcym, polepsza dostęp do świata rozrywki, podróżowanie staje się łatwiejsze i ciekawsze, umożliwia zawieranie przyjaźni i znajomości niedostępne bez języka obcego .

Innowacja z języka niemieckiego przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum będących na poziomie III.0 stopnia zaawansowania językowego oraz uwzględnia ona założenia obowiązującej podstawy programowej do języków obcych i programów nauczania do języka niemieckiego, a także wzbogaca je o nowe elementy. Innowacja poszerza elementy kultury, literatury, historii oraz geografii krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczniowie stają się świadomi podobieństw i różnic historycznych, kulturowych czy socjologicznych, rozwijają się społecznie. Pomaga ona w kształtowaniu wrażliwości i tolerancji wobec innych narodów. Wzbogaca zasób słownictwa aktywnego i pasywnego oraz poszerza wiadomości z zakresu struktur gramatycznych. Ponadto innowacja proponuje rozwiązania mające na celu integrację młodzieży poprzez serię projektów zachęcających uczniów do wspólnego działania. Są to projekty pobudzające kreatywność, umożliwiające użycie codziennego języka, jak również zgłębianie i zastosowanie zwrotów z języka potocznego, który znacznie częściej używany jest w mowie niż piśmie.

Zgodnie z duchem nowej podstawy programowej nadrzędnym celem w nauczaniu języka obcego jest efektywne kształcenie umiejętności komunikacyjnych uczniów. Program ten został przygotowany z myślą o uczniach, którzy pragną zgłębiać swoją wiedzę w zakresie języka niemieckiego.

Sylwia Kaczmarek

Kształtowanie i ochrona środowiska

Główne cele programu zajęć „Kształtowanie i ochrona środowiska” (tematyka  realizowana w oparciu o autorski program nauczania tego przedmiotu) to rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi i różnorodnością świata, zdobywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz konieczności zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Istotnym celem jest również kształtowanie szacunku dla przyrody, jej bogactwa i bioróżnorodności oraz właściwych postaw wobec siebie, przyrody i otaczającego świata. Założeniem jest również dostrzeganie prawidłowości rządzących środowiskiem przyrodniczym, życiem i działalnością człowieka w środowisku geograficznym, a także znajomość powiązania zjawisk, procesów przyrodniczych, gospodarczych i społecznych.

Luiza Michalska

 

„Historia kołem się toczy”.

„ Historia kołem się toczy” to program autorski do nauki historii w klasach I-III gimnazjum. Głównym założeniem jest nauka przez doświadczenie, dlatego uczniowie często biorą udział w warsztatach, lekcjach terenowych, muzealnych, spotkaniach z ciekawymi osobami. Ponadto bardzo często omawiając przeszłość nawiązujemy w czasie zajęć do teraźniejszości i odwołujemy się do skojarzeń. Na lekcjach historii podręcznik jest dla nas książką przygodową opartą na faktach, która pozwala nam przenieść się w niezwykle ciekawy świat minionych czasów. Oprócz programowych zagadnień, uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy na temat historii najnowszej, dzięki czemu w szkole średniej nie mają problemów z nowym materiałem.

Dominika Naworska

 

Innowacja programowo-metodyczna „Kuźnia Kariery”

Innowacja „Kuźnia Kariery” dotyczy obszaru doradztwa zawodowego. Dedykowana jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum, obejmuje dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne. Kluczowym zadaniem wprowadzanego programu jest zapewnienie uczniom warunków do rozpoznania osobistych predyspozycji, zainteresowań, preferencji zawodowych oraz zdobycie wiedzy na temat rynku pracy. Cel oddziaływań ukierunkowany jest na kształtowanie proaktywnej postawy życiowej uczniów, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i  planowanie kariery zawodowej.

Innowacja realizowana jest we współpracy z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz wpisuje się w Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje uczniów na wszystkich poziomach nauczania.

Podejmowane działania zostały wyróżnione jako dobre praktyki uwzględniające standardy doradcze, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy „Doradztwo zawodowe: perspektywy i praktyczne rozwiązania”.

Eliza Pokora