w Poznaniu

Zostań YouTube’rem w naszej szkole

zostan_youtuberem

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

 

Zostań YouTube’rem w naszej szkole

KULTURA – EKSPERYMENT – SPORT

 

  1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka M. Barwicka i Elżbieta Mager

 

  1. Cele konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, którzy lubią bawić się filmem. Celem konkursu jest odkrywanie nowych talentów, pobudzenie kreatywności wśród uczniów,  rozwijanie zainteresowań i pasji medialnej, upowszechnienie i popularyzacja nowej technologii jako wsparcia dydaktycznego oraz  kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z województwa wielkopolskiego. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny (grupy 2-5 osób).
  2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

– w kategorii szkoły podstawowej

– w kategorii gimnazjum.

 

Terminy:

Czas trwania konkursu: 1.03. – 15.04.2016

Publikowanie prac konkursowych: 29.04.2016

 

  1. Co zrobić, żeby wygrać?

KROK 1

Zgłoście grupę filmowców  nauczycielowi informatyki, wychowawcy lub organizatorom konkursu
p. Agnieszce M. Barwickiej lub p. Elżbiecie Mager (bud.E) do dnia 15 marca 2016r. Otrzymacie do
wypełnienia zgody uczestnictwa.

KROK 2

Zapoznajcie się z tematem konkursu. Wykorzystajcie swoje spostrzeżenia i talenty filmowe i przygotujcie film, który wszystkich zachwyci.W zespole nakręćcie filmik, ale nie dłuższy niż 1 minutę! (60 sekund J) Do tego celu możecie wykorzystać dowolną technologię (laptopy, kamerki, telefony komórkowe). Pilnujcie, aby nie przekroczyć czasu. Dłuższe filmiki nie będą brały udziału w konkursie. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność, przekaz filmu, zgodność z tematem. Filmy nie mogą zawierać wszelkich treści wulgarnych lub obraźliwych dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych oraz nakłaniających do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Zabronione jest również propagowanie agresji oraz teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek z ww. treści film zostanie zdyskwalifikowany.

KROK 3

Autorzy zgłaszający film automatycznie wyrażają zgodę na wykonanie kopii filmu, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywających się z inicjatywy Organizatora. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących Konkurs, filmy konkursowe i twórców biorących udział w Konkursie.

Zbierzcie od wszystkich autorów filmu oraz innych osób występujących w filmie zgodę na wykorzystanie wizerunku w konkursie (załącznik 1 lub 2). Zgodę należy przekazać organizatorom konkursu
p. A. M. Barwickiej lub E. Mager.

KROK 4

Dostarczcie filmik na dowolnym nośniku do p. A.M. Barwickiej i p. E.Mager (bud.E).

Teraz czekajcie na rozstrzygnięcie konkursu, o czym powiadomimy Was po 30 kwietnia 2016r.
Na zwycięzców czekają nagrody i wyróżnienia.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  – zgoda autora konkursu

Dane osobowe uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko …………………………………………………………… nr PESEL………………………………

Adres ul. ………………………………………………… nr domu ……………… nr mieszkania …………………

Kod pocztowy ……………………………….. Miejscowość………………………………….

Tytuł zgłoszonej pracy ……………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby konkursu „Zostań YouTube’rem”, emitowanie swojego dzieła w trakcie trwania konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywających się z inicjatywy organizatora. Wyrażam zgodę na wykorzystanie filmu w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących konkurs i twórców biorących udział w konkursie.

……………………………………………….                ….……………………………             data …………………

podpis uczestnika                                  podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  – zgoda autora konkursu

Dane osobowe uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko …………………………………………………………… nr PESEL………………………………

Adres ul. ………………………………………………… nr domu ……………… nr mieszkania …………………

Kod pocztowy ……………………………….. Miejscowość………………………………….

Tytuł zgłoszonej pracy ……………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby konkursu „Zostań YouTube’rem”, emitowanie swojego dzieła w trakcie trwania konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywających się z inicjatywy organizatora. Wyrażam zgodę na wykorzystanie filmu w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących konkurs i twórców biorących udział w konkursie.

……………………………………………….                ….……………………………             data …………………

podpis uczestnika                                  podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Regulamin do pobrania